M.Chocolate

267 tekstów – auto­rem jest M.Cho­cola­te.

Moi drodzy, dziś poz­wa­lam so­bie z pot­rze­by ser­ca opub­li­kować post, który nie za­wiera myśli/wier­szy, jed­nak jest ważny
Chciałabym pro­sić Was o wy­syłanie SMS- ów pod nu­mer: 72068 o treści: TC.JE­DY­NA.31 na Sy­billę Krze­mińską [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 maja 2015, 11:48

Wiara to nie poz­wo­lić zro­bić z siebie dro­bin­ki bru­du, który in­nym wol­no za­miatać z podłogi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 lutego 2015, 22:37

Nie wy­pełni się ko­nie­czność, jeżeli prag­nienie nie będzie dla niej ramieniem. 

myśl dnia z 2 grudnia 2014 roku
zebrała 10 fiszek • 29 listopada 2014, 09:56

Zusak Markus – Złodziejka książek: Moja opowieść o stronicach zapisanych wspomnieniami śmierci.

Wstępna uwa­ga. Rzad­ko płaczę pod­czas czy­tania. W tym przy­pad­ku mam jed­no sko­jarze­nie – jest to WZRUSZE­NIE. Wzrusze­nie nad słowa­mi, o których jest ta książka. Łza za łzą. Słowa mają w so­bie zbawienną, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 28 listopada 2014, 23:14

Ludzie leżąc na dnie wie­dzy zdo­bywają szczyt wyobrażeń. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 listopada 2014, 20:02

Całość człowieka tworzy na­gość je­go myśli. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 listopada 2014, 19:46

Mu­sisz so­bie pomóc. Po pros­tu uśmie­chaj na przekór wszys­tkiemu, co spra­wia Ci przykrość.
Po­pat­rz, uśmie­chnij się do płaczące­go nieba, a zaświeci słońce.


/M.Cho­cola­te 2.11.2014/

~ Słowa Emi­ly do Ra­fała Sta­niec­kiego-
Roz­dział 11; 7.02.2010 'Therapist'
Pra­wo autor­skie BitterChocolate 

myśl
zebrała 19 fiszek • 2 listopada 2014, 18:16

Posłuchaj siebie, a
znaj­dziesz mnie...
Ja będę tam.


~ Wspom­nienie, z którym przychodzi żal czer­wiec 2009 - lu­ty 2010. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 listopada 2014, 16:57

Sa­tys­fak­cja win­na być na­zywa­na wsty­dem gdy jed­na jest korzyść, a więcej jest niekorzyści. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 października 2014, 23:31

Nis­kie poczu­cie włas­nej war­tości wy­nika z wy­sokiego stop­nia egoizmu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 października 2014, 04:12

M.Chocolate

Jeśli chcielibyście mnie poznać, zapraszam do pisania na PW. Mam na imię Magdalena.

Zeszyty
  • Myśli – Te, które zat­rzy­muję pod po­wieką.

  • Wiersze – Te, które zat­rzy­muję słowa pod po­wieką.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M.Chocolate

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

15 maja 2015, 11:48M.Chocolate do­dał no­wy tek­st Moi drodzy, dziś poz­wa­lam [...]

27 marca 2015, 21:13Colinas sko­men­to­wał tek­st Wiara to nie poz­wo­lić [...]

11 lutego 2015, 22:51tomek43i sko­men­to­wał tek­st Wiara to nie poz­wo­lić [...]

11 lutego 2015, 22:37M.Chocolate do­dał no­wy tek­st Wiara to nie poz­wo­lić [...]

2 grudnia 2014, 21:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wy­pełni się ko­nie­czność, [...]

1 grudnia 2014, 12:05scorpion sko­men­to­wał tek­st Nie wy­pełni się ko­nie­czność, [...]

29 listopada 2014, 09:56M.Chocolate do­dał no­wy tek­st Nie wy­pełni się ko­nie­czność, [...]

28 listopada 2014, 23:14M.Chocolate do­dał no­wy tek­st Zusak Mar­kus – Złodziej­ka [...]

5 listopada 2014, 20:02M.Chocolate do­dał no­wy tek­st Ludzie leżąc na dnie [...]

4 listopada 2014, 19:46M.Chocolate do­dał no­wy tek­st Całość człowieka tworzy na­gość [...]